Disclaimer

Het gebruik van de webstek van Gravensteengroep vzw met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Gratiekapelstraat 8 (hierna 'Gravensteengroep') veronderstelt dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Gravensteengroep. Mocht u niet kunnen instemmen met de voorliggende gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid van Gravensteengroep, dan vragen wij u deze webstek niet te gebruiken.

 

De gebruiker erkent dat de webstek van Gravensteengroep teksten, tekeningen, foto's, films, beelden en andere bestanddelen bevat die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en die toebehoren aan Gravensteengroep. Het is niet toegestaan zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Gravensteengroep de informatie die op of via de webstek wordt aangeboden, op te slaan, te reproduceren, te wijzigen of te verspreiden, behalve in de mate dat dit noodzakelijk is om de betreffende informatie te kunnen bekijken of downloaden voor persoonlijk gebruik. Copyright van de foto's berust bij de individuele fotografen van Gravensteengroep. Deze foto’s mogen in geen geval gereproduceerd worden zonder toestemming van de makers. Sommige documenten en foto's waarvan Gravensteengroep de auteursrechten niet bezit, kunnen eveneens op deze webstek gepubliceerd worden. Alle rechten zijn hiervan gevrijwaard en toestemming om deze te copiëren dient aangevraagd te worden aan de copyright eigenaars (de bronnen zijn aangegeven op deze webstek).

 

Het gebruik van de webstek en zijn inhoud is enkel toegestaan voor privé-doeleinden en niet voor commerciële doeleinden. Het gebruik van persartikels en elke andere publieke documentatie is toegestaan in publieke communicaties op voorwaarde dat de bron hiervan weergegeven wordt.

 

Deze webstek en de inhoud ervan zijn gemaakt voor uw gebruiksgemak. Gravensteengroep kan niet garanderen dat zijn webpagina's volledig zijn of vrij zijn van fouten en/of vergissingen. Gravensteengroep behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen aan te brengen op de webstek of de toegang ertoe te ontzeggen.

 

Gravensteengroep neemt alle redelijke voorzorgen opdat de informatie die op de webstek wordt geplaatst zo accuraat mogelijk zou zijn, maar Gravensteengroep geeft geen garantie omtrent deze accuraatheid. Alle gebruikers zijn het ermee eens dat alle toegang tot en gebruik van de webstek en zijn inhoud op eigen risico is. Noch Gravensteengroep, noch de derde partij die betrokken is bij het creëren, produceren en voorzien van inhoud, kunnen aansprakelijk gesteld worden. Gravensteengroep is niet verantwoordelijk ten opzichte van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele, morele of materiële schade of winstderving of voor welke schade dan ook ten gevolge van het gebruiken of interpreteren van informatie die aangeboden wordt op of via deze webstek.

 

Gravensteengroep kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies en/of schade, van welke aard dan ook, die geleden zou worden ten gevolge van de opschorting, onderbrekingen, (technische) storingen, vertragingen, moeilijke bereikbaarheid, onbereikbaarheid en/of de beëindiging van (een deel van) de webstek.

 

Voor het gebruiksgemak kan het gebeuren dat Gravensteengroep links toevoegt naar andere websteks die eigendom zijn van, of beheerd worden door, derde partijen. Bij het gebruiken van deze links, wordt de gebruiker verondersteld om de regels met betrekking tot die websteks te bekijken en tevens te aanvaarden alvorens deze websteks te gebruiken. Hij aanvaardt expliciet dat Gravensteengroep geen controle heeft over de inhoud van deze websteks en dus ook niet aansprakelijk kan gesteld worden voor de inhoud die gecreëerd of gepubliceerd wordt op deze websteks.

 

Bij het versturen van gegevens naar onze server, bijvoorbeeld via e-mail of via webpagina's van Gravensteengroep, gaat u met het volgende akkoord:

  • De gegevens die u verstuurt zijn niet illegaal en/of bevatten geen illegale elementen;
  • U zal de nodige inspanningen leveren om virussen en andere lasterlijke of destructieve onderdelen te scannen en tevens te verwijderen alvorens uw gegevens te versturen;
  • U zal geen actie tegen ons ondernemen met betrekking tot de gegevens die u ons gestuurd heeft, en u aanvaardt eveneens om ons vrij te stellen van acties tegen ons door derde partijen met betrekking tot de gegevens die u ons gestuurd heeft;
  • Tijdens het gebruik van de webstek van Gravensteengroep kunnen bepaalde cookies bewaard worden op uw computer. Het hoofddoel van cookies is het stroomlijnen van uw gebruik van deze webstek. U kunt kiezen of u cookies aanvaardt of weigert door de instellingen van uw browser aan te passen. Merk op dat indien u ervoor kiest om alle cookies te weigeren, sommige onderdelen van deze webstek mogelijk niet toegankelijk voor u zijn of niet correct werken.

 

Alle persoonlijke gegevens worden in vertrouwen behandeld en verwerkt overeenkomstig de relevante wetgeving.

 

Gravensteengroep is een geregistreerd handelsmerk. De productnamen van Gravensteengroep zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Gravensteengroep en eigendom van Gravensteengroep. Alle andere bedrijfs- en productnamen kunnen handelsmerken zijn van de respectieve bedrijven waarmee deze worden geassocieerd. Uw toegang tot deze webstek mag niet beschouwd worden als toelating om gelijk welke vorm van licentie te verkrijgen met betrekking tot de merken die op deze site getoond worden, zonder enige schriftelijke toestemming van Gravensteengroep of de betrokken derde partij - eigenaar.

 

Indien u ons wenst te contacteren in verband met de Disclaimer: algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik en inhoud van de webstek van Gravensteengroep, kan u dat doen via e-mail: info@gravensteengroep.org